O presente regulamento ten como obxecto a regulación do procedemento e efectos da adscrición temporal dos investigadores da Universidade da Coruña ás entidades instrumentais de investigación e transferencia da UDC.

A adscrición poderá ter por obxecto a realización de labores de investigación científica e técnica, desenvolvemento tecnolóxico ou transferencia, ou ben a dirección de centros, instalacións ou programas e proxectos científicos durante o tempo preciso para a súa execución.