Añadir aquí un texto introductorio?????

[GAL]

De acordo co Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, e coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, esta mensaxe vai dirixida, de forma exclusiva, ao seu destinatario e pode conter información confidencial e suxeita ao segredo profesional, cuxa divulgación non está permitida por Lei. No caso de recibir esta mensaxe por mor a un erro, rogamos que de forma inmediata o comunique mediante correo electrónico remitido a nosa atención e proceda a súa eliminación, así como de calquer documento que se adxunta. Así mesmo, comunicámoslle que a distribución, copia ou utilización desta mensaxe, ou de calquer documento que se adxunta, calquera que for a súa finalidade, están prohibidas por Lei. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade mediante correo electrónico a  otri@udc.es.

[ESP]

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y con la Ley orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley. En el caso de recibir este mensaje debido a un error, rogamos que de forma inmediata lo comunique mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como de cualquier documento que se haya adjuntado. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento que se le adjunte, cualquier que fuera su finalidad, están prohibidas por Ley. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad mediante correo electrónico a otri@udc.es.

[ENG]

In accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and according to the provisions of the Law on Data Protection with Organic Law 3/2018, of 5 December, on the protection of data of a personal nature and the guarantee of digital rights, this message is addressed exclusively to its recipient and may contain confidential information and may be subject to professional secrecy, the disclosure of which is not permitted by law. In the case of receiving this message due to an error, we request that you immediately communicate the error, by email, to our attention and proceed to the elimination of the email, as well as to the elimination of any document that has been attached. Likewise, we inform you that the distribution, copy or use of this message, or any document attached to it, whatever the purpose, is prohibited by law. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation, limitation, opposition and portability by email to otri@udc.es.