MECÁNICA SINXELA

A mecánica de funcionamento de COST é sinxela. Cada un dos membros de COST, incluída a Comisión Europea, pode propoñer accións. Os países interesados en tomar parte en devandita acción asinan unha Declaración común de intencións (DCI) que establece os obxectivos comúns, o tipo de actividades a desenvolver, as modalidades de participación, etc. A firma da DCI por polo menos 5 países participantes determina a entrada en vigor da acción.

A cooperación preséntase baixo forma de accións concertadas. Trátase sempre da cooperación entre proxectos de investigación nacionais.

BENEFICIARIOS

As propostas relativas a novas accións COST dirixiranse ao coordinador nacional, quen ademais se encargará de transmitir aos científicos do seu país as propostas formuladas por terceiros países.

Os beneficiarios deste programa son Centros de Investigación dos Estados membros da Unión Europea e da Comunidade de Estados Independentes (CEI). A investigación propiamente dita finánciase a nivel nacional, mentres que os gastos de coordinación son cubertos polos países participantes e a Comisión Europea.

Non hai unha convocatoria determinada. Pódense presentar propostas ao longo do ano ao correspondente coordinador nacional. As propostas son tramitadas por un experto dun Estado membro de COST en representación dunha comunidade científica europea nun dos tres idiomas oficiais de COST (inglés, francés e alemán). As propostas pódense presentar en calquera momento ao Coordinador Nacional de COST do Estado do experto que as presenta. A avaliación leva a cabo baixo a aplicación dos principios de transparencia e igualdade de tratamento por un Comité Técnico ou un Grupo de Novas Accións. Estes órganos poden propoñer modificacións á proposta orixinal.

Finalmente, existe a posibilidade de adherirse a unha acción COST xa existente.